GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Ingangsdatum: 2 December, 2020.

Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: deze “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de websites, online diensten, software of apps (de "Diensten") van Sony Pictures Entertainment (een onderdeel van Sony Corporation) die zijn gelinkt aan deze Voorwaarden. In deze Voorwaarden, betekenen “SPE”, “wij”, of “ons” of “onze” naar de Sony Pictures Entertainment entiteiten Samen met Sony Pictures Entertainment Inc., kan de SPE-entiteit die voor een bepaalde Dienst verantwoordelijk is (hierna samen: de verwerkingsverantwoordelijke) vindt u hier. Het hoofdkantoor van Sony Pictures Entertainment Inc. bevindt zich aan het adres 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 V.S. Door Voorwaarden te accepteren of de betreffende Dienst op enigerlei wijze te gebruiken c.q. te bezoeken, verklaart u deze Voorwaarden en eventueel geldende Aanvullende Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) te aanvaarden en daaraan gebonden te zijn, en bevestigt u deze te hebben gelezen en te begrijpen. U verklaart ook in te stemmen met de wijze waarop wij met gegevens omgaan zoals omschreven in ons Privacy-en Cookiebeleid  en eventueel Privacybeleid voor Kinderen dat vermeld staat in het toepasselijke gedeelte van de Dienst.

Wanneer wij verwijzen naar "u" of "uw" in deze Voorwaarden, dan bedoelen wij:

 • voor consumenten: de person die gebruik maakt van de Dienst voor een doel dat volledig of hoofdzakelijk los staat van uw vak, onderneming, of beroep; en
 • voor anderen: (a) de onderneming die u rechtsgeldig kunt binden of (b) de persoon die gebruik maakt van de Dienst voor een doel dat niet volledig of hoofdzakelijk los staat van zijn vak, onderneming of beroep (steeds een "Onderneming").

Deze Voorwaarden hebben invloed op uw wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen en zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst door u. Indien u niet gehouden wilt zijn aan deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van de Dienst en dient u de installatie van eventuele downloads en applicaties van de Dienst ongedaan te maken.

Aanvullende Voorwaarden

In sommige gevallen zijn aanvullende of afwijkende voorwaarden (afzonderlijk en samen te noemen : Aanvullende Voorwaarden”)van toepassing op het gebruik van bepaalde delen van de Dienst, die in dat geval worden vermeld bij de Dienst. Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, dan prevaleren deze Voorwaarden, tenzij in de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders vermeld staat.

Updates van deze Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden actualiseren door bij de Dienst melding te maken van nieuwe of gewijzigde voorwaarden, zoals hier uiteengezet.

Snelle Links

Wij geven hierna een samenvatting van enkele (maar niet alle) belangrijke onderwerpen in deze Voorwaarden. Deze mogen echter niet gebruikt te worden als vervanging van het doorlezen van de volledige tekst van deze Voorwaarden. Wat geldt is de volledige tekst van de bepalingen, en niet de kopjes of samenvattingen hierna.

 • Het verlenen en beperken van rechten

  • Wij verlenen u uitsluitend een beperkte, herroepbare licentie voor het gebruik van de Dienst, met inachtneming van regels en beperkingen.
   Meer weten? Klik hier

   U verleent ons een ruime licentie op uw profiel en op de content die u aanlevert. U behoudt het eigendomsrecht op en blijft verantwoordelijk voor uw content. Wij hebben het recht om onze Dienst zo te beheren dat de content ervan geschikt blijft. Meer weten? Klik hier
    
 • Voor het gebruik van onze Dienst door u gelden diverse beperkingen, die zijn ontworpen om de Dienst en de gebruikers ervan te beschermen.
  Meer weten? Klik hier
   
 • Beschikbaarheid van de Dienst
  • Wij kunnen onze Dienst wijzigen of staken, of uw recht om er toegang tot te krijgen geheel of gedeeltelijk aanpassen c.q. intrekken. (Meer weten? Klik hier)
 1. EIGENDOM EN UW RECHTEN OP HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN CONTENT.
  1. Eigendom. De Dienst en alle content ervan (“Content”), waaronder alle auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de Content (“Intellectuele Eigendom”), zijn eigendom van of vallen onder de zeggenschap van SPE, de concernmaatschappijen van Sony  en aan Sony gelieerde ondernemingen, onze licentiegevers en bepaalde andere derden. Alle (eigendoms)rechten, aanspraken en belangen op c.q. in de Content en de Intellectuele Eigendom die beschikbaar zijn via de Dienst zijn eigendom van SPE, de concernmaatschappijen van Sony en aan Sony gelieerde ondernemingen, onze licentiegevers of bepaalde andere derden, en zijn beschermd door Amerikaanse, Europese, Engelse of internationale wetgeving terzake van auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere intellectuele eigendomsrechten en mededingingsrecht voor zover mogelijk. SPE is eigenaar van het auteursrecht terzake van de keuze, samenstelling, schikking en verbetering van de Content op de Dienst.
    
  2. Uw rechten om gebruik te maken van de Dienst en Content.
    
   1. Voor uw recht op het gebruik van de Dienst en Content geldt dat u zich strikt aan deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden houdt. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Content te beëindigen bij schending van deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden. Deze rechten zijn niet-exclusief, beperkt en door ons te allen tijde te herroepen, zulks naar ons oordeel, zonder voorafgaande aankondiging of aansprakelijkheid, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Wat uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Content betreft, deze is persoonsgebonden en u mag deze niet overdragen of cederen; iedere poging daartoe is nietig. U mag dit recht uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke wettige doeleinden gebruiken (onderstaande hierna samen te noemen de “Gelicentieerde Elementen van SPE”):
     
    1. Het tonen, bekijken, gebruiken en afspelen van de Content op een computer, draagbaar of ander apparaat waarmee toegang tot internet verkregen kan en mag worden (“Apparaat”) en/of afdrukken van een exemplaar van de Content (met uitzondering van de bron- en objectcode in raw format of anderszins) zoals dat aan u wordt getoond;
      
    2. Het streamen van eventueel toepasselijke Content met gebruik van een of meer van de widgets en/of eventuele andere digitale videospelers waarmee streaming via internet mogelijk is, waarvan de Dienst voorzien is (bedoelde widget of andere digitale videospelers waarmee streaming via internet mogelijk is hierna te noemen een “Service-Widget”);
      
    3. Het knippen en plakken van bepaalde codes die uitdrukkelijk via de Dienst (ongeacht of bedoelde functionaliteit is bedoeld om ‘te delen’) aan u ter beschikking zijn gesteld) om daarmee de specifieke content waarop bedoelde code betrekking heeft op uw eigen persoonlijke, aangepaste sociale netwerk Webpagina(s), Webblog(s) of microblog(s) (hierna samen: uw “Persoonlijke Sociale Media” welke definitie uitdrukkelijk media of gebruik van c.q. door de Onderneming uitsluit), in te bedden, opnieuw te publiceren, te onderhouden en of te tonen, en/of indien de Dienst voorziet in een zgn. “widget pak- en invoeg-”functionaliteit, een Service-Widget te pakken en bedoelde Service-Widget op uw Persoonlijke Sociale Media in te voegen, opnieuw te publiceren, te handhaven en/of te tonen;
      
    4. Het knippen en plakken van bepaalde codes die uitdrukkelijk via de Dienst aan ter beschikking zijn gesteld, en/of indien de Dienst voorziet in een zgn. “widget pak- en invoeg-”functionaliteit, bedoelde code c.q. Service-Widget te pakken c.q. door te sturen aan uw vrienden, zodat zij de Dienst en daarin opgenomen Content kunnen zien, en/of, indien zij dat willen, de doorgestuurde Service-Widget of code zelf in hun Persoonlijke Sociale Media kunnen invoegen of deze weer aan hun vrienden kunnen doorsturen;
      
    5. Indien de Dienst een “Verstuur aan Vrienden”-tool of vergelijkbare tool bevat waarmee je een emailbericht met Content naar een van je vrienden kunt sturen en de tool is operationeel, het gebruiken van die tool om te vragen dat de servers van de Dienst uw bericht namens u aan uw vriend stuurt;
      
    6. Indien de Dienst een “Download”-link bevat naast Content (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, een afbeelding, een icoon, een bureaubladachtergrond, een muziektrack, een video, een trailer, een RSS-feed), dan mag u slechts één exemplaar van die Content op een enkel Apparaat downloaden;
      
    7. Het op uw Apparaat downloaden, installeren en gebruik van een exemplaar van software, waaronder apps, die wij op of via de Dienst ter beschikking stellen (“Software”) in een machine-uitvoerbare objectcodeformat en een extra exemplaar voor back-updoeleinden; op voorwaarde dat u begrijpt en overeenkomt dat (i) SPE, door het downloaden van de Software aan u toe te staan, geen eigendomsrecht op de Software aan u overdraagt (d.w.z. u bent eigenaar van het medium waarop de Software wordt vastgelegd, maar de eigenaar van de Software (dat kan SPE en/of de derde die bedoelde Software aan SPE in licentie heeft gegeven) behoudt de volledige eigendom op die Software); (ii) u mag de Software niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, in andere talen vertalen, distribueren of daarvan afgeleide werken maken zonder voorafgaande schriftelijke instemming van SPE; (iii) u mag de Software niet cederen, verhuren, of uitlenen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen en iedere poging uwerzijds tot sublicentie, overdracht of cessie van de Software is nietig en heeft geen rechtskracht; en (iv) u mag geen broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmes van de Software decompileren, uit elkaar halen, reverse engineeren, of trachten te reconstrueren, vaststellen of ontdekken, op geen enkel wijze, behalve voor zover de voorgaande beperking op grond van de toepasselijke wetgeving verboden is;
      
    8. Het verkrijgen, indien dat voor u beschikbaar is, van een persoonlijke account (en/of daaraan gekoppelde gebruikersnaam en wachtwoord) op de Dienst en het interacteren met andere gebruikers van de Dienst als onderdeel van de op de Dienst gebaseerde chatrooms, berichtenborden, sociale medianetwerken, online games met meerdere spelers en/of andere activiteiten of vergelijke diensten die op de Dienst worden geboden;
      
    9. Het linken aan de Dienst van een website of andere online dienst, zolang: (a) de links alleen tekst bevatten, en geen gebruik maken van Intellectuele Eigendom, (b) de links en de content op uw website niet suggereren dat er een band met SPE (of een van de concernvennootschappen van Sony ) of van de aan Sony gelieerde ondernemingen bestaat, of op andere wijze verwarring veroorzaken, en (c) de links en de content op uw website geen afbeelding vertonen van SPE, of van de concernvennootschappen van Sony of van de aan Sony gelieerde ondernemingen, of van onze respectieve producten of diensten, op een valse, misleidende, beledigende of anderszins kwetsende wijze, en geen content bevat die onwettig, aanstootgevend, obsceen, onzedelijk, zinnelijk, vies, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of beledigend is of die inbreuk maken op rechten van andere derden of anderszins bezwaarlijk is voor SPE. SPE behoudt zich het recht voor om het linken aan de Dienst om welke reden dan ook op te schorten of te verbieden, zulks geheel naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving of enigerlei vorm van aansprakelijkheid jegens u of derden; en
      
    10. Het gebruiken van andere functionaliteiten die uitdrukkelijk door SPE op of via de Dienst worden verstrekt voor gebruik door gebruikers, met inachtneming van deze Voorwaarden (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, functionaliteit om Door Gebruikers Gegeneerde Content (zoals hierna gedefinieerd) te maken en/of te gebruiken) en met inachtneming van eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden.
      
  3. Rechten van anderen. Bij het gebruik maken van de Dienst dient u de intellectuele eigendommen en rechten van anderen en van SPE en van de concernvennootschappen van Sony en van aan Sony gelieerde ondernemingen te respecteren. Uw onbevoegde gebruik van Content kan inhouden dat er rechten van anderen worden geschonden en toepasselijke wetgeving wordt overtreden, en kan ertoe leiden dat u civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk bent. Indien u meent dat er via de Dienst inbreuk op uw werk is gemaakt, zie dan  Paragraaf 5  hierna.
    
  4. Voorbehoud van alle niet verleende rechten met betrekking tot Content en de Dienst. Deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden omvatten alleen een nauwe, beperkte verlening van rechten op het gebruik van en toegang tot de Dienst en Content. ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK AAN U VERLEEND ZIJN, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN SPE EN HAAR LICENTIEGEVERS EN ANDERE DERDEN. Ieder onbevoegd gebruik van Content of de Dienst, ongeacht het doel, is verboden.

Terug naar Boven

 1. DOOR U INGELEVERDE CONTENT
   
  1. Door Gebruikers Gegenereerde Content.
    
   1. Algemeen. SPE kan gebruikers van de Dienst nu of in de toekomst de gelegenheid bieden om berichten, tekst, illustraties, bestanden, beelden, grafische voorstellingen, foto’s commentaren, reacties, geluiden, muziek, video’s, informatie, content, waarderingen, recensies, gegevens, vragen, suggesties, persoonsgegevens, of andere informatie of materialen en de daarin opgenomen ideeën (samen, met uitsluiting van daarin opgenomen Gelicentieerde Elementen van SPE, “Door Gebruikers Gegenereerde Contentof “UGC”) creëren, bouwen, posten, uploaden, tonen, publiceren, distribueren, verzenden, uitzenden, of anderszins ter beschikking stellen of aanleveren via de Dienst, of op or in reactie op onze pagina’s of geposte berichten op platforms van derden of in verband met een of meer van onze reclames, via welke media of op welke manier dan ook, of anderszins bij ons aanleveren (bijv., op onze Facebook of andere sociale mediapagina’s, in reactie op onze tweets, via een loterij of wedstrijd of per post) (samen: “aanleveren”). U kunt UGC aanleveren via uw profile, via fora, blogs, berichtenborden, sociale netwerkomgevingen, tools waarmee content gecreëerd kan worden, spellen, sociale gemeenschappen, tools waarmee u contact met ons kunt opnemen, e-mail, en andere functionaliteiten waarmee u met ons kunt communiceren. Behalve voor zover de rechten en licenties die u in deze Voorwaarden en met inachtneming van eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden verleent, bent u verantwoordelijk voor en behoudt u de wettelijke rechten, aanspraken en belangen die u in uw UGC hebt.
   2. Door u gegenereerde content niet vertrouwelijk. Tenzij anders beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid (of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden die bij de Dienst zijn vermeld, komt u overeen dat (A) VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW UGC WORDT DOOR ONS BEHANDELD ALS CONTENT DIE NIET VERTROUWELIJK IS EN niet uw eigendom is – ONGEACHT OF U DAARBIJ AANGEEFT DAT HET “VERTROUWELIJK”, “EIGENDOM” oF IETS DERGELIJKS IS – EN NIET GERETOURNEERD wordt, EN (b) VOOR ZOVER NIET VERBODEN op grond van de TOEPASSELIJKE WETGEVING, SPE GEEN ENKELE VERPLICHTING aanvaardt JEGENS U OF DERDEN MET BETREKKING TOT UW UGC. Op verzoek verstrekt u documentatie die nodig is om aan te tonen wie er rechten op bedoelde content heeft en om te controleren dat u zich houdt aan deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. U erkent dat communicatie via internet en mobiele apparaten onveilig kan zijn en er sprake kan zijn van beveiligingslekken; dienovereenkomstig erkent en verklaart u dat uw UGC op eigen risico wordt ingediend.

    In de communicatie tussen u en SPE dient u erop bedacht te zijn dat wij niet op zoek zijn naar ongevraagde ideeën of materialen voor producten of diensten, of zelfs voorgestelde verbeteringen aan producten of diensten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, ideeën, concepten, uitvindingen of ontwerpen voor muziek, websites, apps, boeken, scripts, draaiboeken, films, televisieshows, toneelproducties, software of anderszins (samen, “Ongevraagde Ideeën en Materialen”). Alle Ongevraagde Ideeën en Materialen die u aanlevert, worden beschouwd als UGC en daarvoor verleent u een licentie aan ons, zoals hierna vastgelegd. Daarnaast behoudt SPE zich alle rechten voor van anderen met betrekking tot uw Ongevraagde Ideeën en Materialen. Met het in ontvangst nemen van uw Ongevraagde Ideeën en Materialen verklaart SPE niet dat deze nieuw zijn, daarvoor geen bewijs van prioriteit of zegel van originaliteit is afgegeven en dat het geen invloed heeft op de rechten van SPE om bestaand of toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Ongevraagde Ideeën en Materialen van u aan te vechten.
   3. Licentie aan SPE voor uw UGC. Tenzij anders beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden (zoals de officiële regels bij een aanbieding), die specifiek van toepassing is op het aanleveren van uw UGC, voor zover wettelijk toegestaan verleent u SPE en de concernvennootschappen van Sony en de aan Sony gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve, overdraagbare, onbeperkte, onvoorwaardelijke, wereldwijde niet-herroepbare, eeuwigdurende en royaltiesvrije recht en vergunning voor het gebruik, kopiëren, opnemen, distribueren, reproduceren, bekendmaken, (weder)verkopen, verhuren, uitlenen, in sublicentie geven (via meerdere niveaus), tonen, in het openbaar uitvoeren, overdragen, publiceren, uitzenden, vertalen, aanpassen, daarvan afgeleide werken maken of anderszins gebruiken en exploiteren van (een deel van) uw UGC (en daarvan afgeleide werken), ongeacht de manier waarop, en ongeacht het doel waarvoor, in alle formats, op of via thans bekende of nog te ontwikkelen middelen of mediums, en met behulp van nu bekende of nog te ontwikkelen technologieën of apparaten, en het maken van reclame daarvoor, het op de markt brengen daarvan en het bevorderen van de verkoop daarvan (waarbij wordt afgesproken dat die rechten 99 jaar duren in alle rechtsgebieden waar geen eeuwigdurende licentie mag worden verleend). Zonder beperking omvatten de verleende rechten het recht tot: (a) configuratie, hosting, indexatie, cachering, archivering, opslag, digitalisering, comprimering, optimalisering, aanpassing, herformattering, editing, wijziging, publicatie in doorzoekbaar format, en verwijdering van bedoelde UGC en het combineren ervan met andere materialen, en (b) het gebruik van ideeën, concepten, knowhow, of technieken die in UGC vervat zijn, ongeacht de doeleinden daarvan, waaronder het ontwikkelen, maken en op de markt brengen van producten en/of diensten. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving is het u duidelijk dat er bij de uitoefening van die rechten metadata, kennisgevingen en content kunnen worden verwijderd of veranderd, waaronder auteursrechtelijke informatie, en u stemt daarmee in en verklaart en garandeert dat u de benodigde bevoegdheid daartoe hebt. Teneinde de rechten en licentie op uw UGC die u aan SPE verleent, met inachtneming van het bepaalde in het Privacy- en Cookiebeleid en voor zover toegestaan bij toepasselijke wetgeving verleent u hierbij het onvoorwaardelijke, eeuwigdurende overdraagbare, onherroepelijke recht op gebruik en exploitatie van uw naam, uw persona, en uw gelijkenis in verband met UGC, zonder gehoudenheid jegens of vergoeding aan u (waarbij wordt afgesproken dat die rechten 99 jaar duren in rechtsgebieden waar geen eeuwigdurende licentie mag worden verleend) aan SPE (en de concernvennootschappen van Sony en de aan Sony gelieerde ondernemingen). Voor zover wettelijk toegestaan doet u hierbij afstand van persoonlijkheidsrechten, of vergelijkbare of soortgelijke rechten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, eventueel toepasselijke rechten om als auteur aangemerkt te worden, rechten om bezwaar te maken tegen een beledigende behandeling, rechten dat iets niet valselijk aan u wordt toegerekend, rechten om te beslissen wanneer de UGC toegankelijk gemaakt moeten worden aan het publiek of rechten om aanpassingen of wijzigingen van de UGC aan te vechten) die u eventueel heeft op UGC, zelfs indien deze is gewijzigd of aangepast op een manier waarmee u niet kunt instemmen. Voor zover daarvan geen afstand kan worden gedaan verklaart u onherroepelijk bedoelde rechten niet te zullen uitoefenen op een manier die de uitoefening van de verleende rechten bemoeilijkt. Het is u duidelijk dat u geen vergoeding, bedrag of beloning krijgt voor de rechten die u verleent in deze Paragraaf 2.A(iii).
   4. Het exclusieve recht van SPE om onze dienst te beheren. Tenzij anders beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid ), mag SPE, maar is niet verplicht om (delen van) uw UGC te beoordelen, te volgen, te tonen, te plaatsen, op te slaan, te onderhouden, te aanvaarden of daarvan anderszins gebruik te maken, en SPE mag, naar eigen inzicht, UGC afwijzen, verwijderen, het format ervan veranderen, verwijderen of plaatsing ervan weigeren of er anderszins gebruik van maken zonder kennisgeving of gehoudenheid tot aansprakelijkheid jegens u of derden in verband met onze exploitatie van UGC op gepaste wijze voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Zonder beperking mogen wij dat doen om content aan te passen die ons ter kennis komt en die (naar onze mening) aanstootgevend, obsceen, onzedelijk, zinnelijk, vies, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, onwettig, beledigend of ongepast is, of om de rechten van derden te doen gelden of deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Bedoelde UGC die door u of anderen is ingediend hoeft door ons niet voor een bepaalde periode te worden gehandhaafd op de Dienst, en u hebt niet het recht, na aanlevering ervan, om op de Dienst toegang te krijgen tot bedoelde UGC, deze te archiveren, te onderhouden, te wijzigen, te verwijderen of daar anderszins op de Dienst of elders gebruik van te maken, tenzij anders omschreven in het Privacy- en Cookiebeleid. Sony is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten op uw UGC te volgen of te doen gelden.
   5. Garanties met betrekking tot uw UGC. Elke keer wanneer u UGC aanlevert, garandeert u dat u in elk geval meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woonachtig bent c.q. de ouder of wettelijke voogd van minderjarigen bent, of iedere gepaste vorm van toestemming van de ouder of wettelijke voogd van minderjarigen heeft die afgebeeld staan op of bijgedragen hebben aan door u ingediende UGC, en dat, met betrekking tot die UGC, (a) u de enige auteur en rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten en eventuele andere rechten op de UGC bent, of dat u een legitiem recht hebt om de UGC in te dienen en SPE (en de concernvennootschappen van Sony en de aan Sony gelieerde ondernemingen) de rechten te verlenen die u op grond van deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden verleent, een en ander zonder verplichting van SPE om instemming van derden te verkrijgen en zonder dat er een verplichting of aansprakelijkheid van SPE tot stand komt; (b) de UGC juist is; (c) de UGC en het in deze Voorwaarden vermelde aan SPE toegestane gebruik en de exploitatie ervan geen inbreuk maken op intellectuele eigendoms- of andere rechten van derden; en (d) de UGC geen schending van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden vormt of schade of letsel aan personen veroorzaakt.
  2. Gepaste content en melding van schendingen aan ons. Wij verwachten dat UGC gepast is voor een algemeen publiek, maar verplichten ons niet tot het controleren daarvan, en u stemt ermee in dat u mogelijk content aantreft die u aanstootgevend of ongepast vindt. N.B. UGC is niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd, en de meningen die door andere gebruikers op onze Dienst worden geuit zijn niet noodzakelijkerwijs onze meningen en waarden. Wij kunnen regels voor de plaats en content opnemen in de vorm van Aanvullende Voorwaarden. Indien u content aantreft die een schending van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden vormt, dan kunt u dat hier melden.

Terug naar Boven

 1. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN CONTENT
  1. Beperkingen op het gebruik van de Dienst. U verklaart: (i) geen gebruik te maken van de Dienst voor politieke of zakelijke doeleinden (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor het maken van reclame, het dingen naar financiële middelen, het verzamelen van prijzen van producten en het verkopen van producten) tenzij u een Onderneming bent en in bezit bent van onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (ii) geen gebruik te maken van metatags of andere “verborgen tekst” waarbij gebruik wordt gemaakt van Intellectuele Eigendom; (iii) zich niet in te laten met activiteiten via of in verband met de Dienst waarmee u natuurlijke personen of rechtspersonen schade toebrengt of probeert toe te brengen of die onwettig, aanstootgevend, obsceen, onzedelijk, zinnelijk, vies, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn of die inbreuk maken op rechten van derden of die anderszins bezwaarlijk zijn voor SPE; (iv) voor zover niet verboden bij toepasselijke wetgeving, zich te onthouden van het decompileren, uit elkaar halen, reverse engineeren van broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmes van de Dienst, of pogingen om deze te reconstrueren, vast te stellen of te ontdekken, ongeacht de manier waarop, of het wijzigen van de bron- of objectcode van een of meer Diensten of Software of andere producten, diensten of processen die toegankelijk zijn via enig onderdeel van de Dienst; (v) zich niet in te laten met activiteiten die de toegang van gebruikers tot de Dienst of de juiste werking ervan bemoeilijken, of die anderszins schade toebrengen aan de Dienst, aan SPE (of concernvennootschappen van Sony) en de aan Sony gelieerde ondernemingen), of aan andere gebruikers van de Dienst; (vi) beveiligingskenmerken (waaronder beheermechanismen van digitale rechten, beschermings- of toegangscontrolemechanismen van Apparaten of van andere content) bemoeilijken of omzeilen van de Dienst of andere kenmerken die het gebruik of toegang tot de Dienst, de Content of de UGC beperken of beperkingen afdwingen; (vii) zich te onthouden van het oogsten of anderszins verzamelen of opslaan van informatie (waaronder persoonsgegevens van andere gebruikers van de Dienst, waaronder e-mailadressen, zonder de uitdrukkelijke instemming van die gebruikers); (viii) geen pogingen te ondernemen tot het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Dienst, andere computersystemen of netwerken die met de Dienst verbonden zijn, met behulp van datamining of anderszins; of (ix) deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden niet op andere wijze te schenden.
    
  2. Beperkingen in het gebruik van Content. U gaat er ook mee akkoord dat u, bij het gebruik van de Dienst: (i) de Content (tenzij dat het gevolg is van een standaard activiteit met een zoekmachine of het gebruik van een standaard browser) op de Dienst niet volgt, verzamelt, kopieert, of distribueert door gebruik te maken van een robot, rover, bot, spider, scraper, crawler, spyware, engine, Apparaat, software, extractie-tool, of ander automatisch Apparaat, utiliteit, of handmatig proces, ongeacht de aard ervan; (ii) bedoelde Content (inclusief afbeeldingen, tekst of lay-out van de pagina) niet framet of opneemt met behulp van framingtechnieken; (iii) alle vermeldingen van handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in bedoelde Content intact laat; (iv) geen gebruik maakt van bedoelde Content op een wijze die de indruk wekt dat er een associatie is met een van onze producten, diensten of merken van ons of onze licentiegevers zonder dat daarvoor toestemming is verleend; (v) geen wijzigingen aanbrengt in bedoelde Content (anders dan voor zover dat specifiek is toegestaan voor de Gelicentieerde Elementen van SPE, waar van toepassing); (vi) geen Content kopieert, aanpast, vermenigvuldigt, archiveert, verkoopt, verhuurt, uitwisselt,  ubliceert in hardcopy of digitaal, in het openbaar uitvoert, vertoont, verspreidt, distribueert, uitzendt, terugstuurt, circuleert of overdraagt aan derden of op applicaties of websites van derden, geen afgeleide werken van Content maakt of die anderszins gebruikt of exploiteert op een wijze of voor een doel dat niet specifiek is toegestaan op grond van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke instemming van een functionaris van SPE of, in het geval van content van een licentiegever, de eigenaar van die content; en (vii) geen code of product invoegt om bedoelde Content te manipuleren op een wijze die een negatieve invloed heeft op de ervaring van gebruikers.
    
  3. Beschikbaarheid van de Dienst en Content. Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving toegestaan mag SPE, geheel naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de beschikbaarheid van de Dienst en/of Content (en elementen en kenmerken ervan), geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook.

Terug naar Boven

 1. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT
  1. Indien u zich bij ons inschrijft of een account aanmaakt, dan bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en geheimhouding van uw toegangsgegevens en voor het beperken van toegang tot uw Apparaat en voor alle activiteiten die in uw account plaatsvinden, tenzij u kunt bewijzen dat er bij het gebruik sprake is van fraude. Wachtwoorden zijn persoonsgebonden, en u dient een unieke gebruikersnaam (of e-mailadres) te hebben die geen inbreuk maakt op de rechten van personen of rechtspersonen en die niet aanstootgevend is. Wij mogen het gebruik van wachtwoorden, gebruikersnamen of e-mailadressen, geheel naar eigen inzicht, weigeren, ongeacht de reden daarvoor. U alleen bent verantwoordelijk voor de informatie die u bij inschrijving verstrekt en voor het actualiseren en onderhouden ervan. U brengt ons hier onmiddellijk op de hoogte van ieder onbevoegd gebruik van uw account, wachtwoord of gebruikersnaam, of andere beveiligingslekken. U onthoudt zich van het verkopen, overdragen of cederen van uw account of rechten daarop. Wij hebben het recht om op ieder moment accounts en/of wachtwoorden onbruikbaar te maken, indien u zich, naar onze redelijke mening, niet houdt aan het bepaa lde in deze Voorwaarden.
    
  2. Accounts mogen alleen worden aangemaakt door een bevoegd vertegenwoordiger van de person die het onderwerp van de account is. Wij beoordelen accounts niet op authenticiteit, en zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegde accounts die op de Dienst verschijnen. Voor geschillen met betrekking tot het aanmaken van accounts of de authenticiteit ervan hebben wij alleen het recht, zonder dat wij daartoe verplicht zijn, om dergelijke geschillen op te lossen zoals wij dat juist achten, zonder kennisgeving.

Terug naar Boven

 1. PROCEDURE VOOR HET AANGEVEN VAN BEWEERDE AUTEURSRECHTELIJKE INBREUK
  1. Indien u de auteursrechthebbende bent die ons een bericht wil sturen om vast te stellen dat er content of materiaal op de Dienst is geplaatst die inbreuk maakt en die u graag van onze Dienst wil laten verwijderen, dan kunt u dat bericht aan ons sturen. De instructies daarvoor vindt u hier .

Terug naar Boven

 1. KENNISGEVINGEN, VRAGEN EN KLANTENSERVICE
  1. U gaat ermee akkoord dat wij u per post of per e-mail (indien bij ons bekend) kennisgevingen sturen of anderszins antwoord aan u geven of op een andere manier die wij in redelijkheid kunnen kiezen.
    
  2. Alle juridische kennisgevingen aan ons dienen schriftelijk te worden gericht aan: Columbia Pictures Corporation Limited, The Brunel Building, 2 Canalside Walk, London W2 1DG (Attn: Corporate Legal Department -- Notices).
    
  3. Indien u een vraag hebt over de Dienst, neemt u dan contact op met de Klantenservice van SPE door hier  te klikken en het formulier in te vullen. U erkent dat de medewerkers van de klantenservice geen (toepasselijke Aanvullende) Voorwaarden kunnen wijzigen of daarvan afstand kunnen doen.
    
  4. Indien u een ingezetene van Hongarije bent, dan zijn er aanvullende bepalingen van toepassing. Die vindt u hier.

Terug naar Boven

 1. DIENSTEN VAN DERDEN; ADVERTENTIES; RELATIES MET DERDEN
  1. Content en sites van derden; advertenties. De Dienst kan plug-ins, applicaties, advertenties, tools en/of andere content van derden bevatten, en/of links naar websites of andere diensten van derden, die geen eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of geëxploiteerd worden door SPE (of onze concernmaatschappijen of aan ons gelieerde ondernemingen), waaronder diensten die geëxploiteerd worden door adverteerders, licentiegevers, licentiehouders, en bepaalde andere derden die een zakelijke relatie met SPE (samen, “Diensten van Derden”) kunnen hebben. Wij kunnen onze content, apps, en tools ook hosten op Diensten van Derden. SPE heeft geen zeggenschap over de content, exploitatie, het beleid, de voorwaarden of andere elementen van Diensten van Derden, en neemt geen verplichting op zich om deze te beoordelen. SPE gaat niet per se over tot het beoordelen, steunen, goedkeuren of sponsoren van Diensten van Derden, of content, advertenties, informatie, materialen, producten, diensten of andere zaken van derden. Voorts is SPE niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van de producten of diensten die op bedoelde Diensten van Derden worden aangeboden of langs die weg worden verkregen, waartoe toegang wordt verkregen of waarop daarvoor wordt geadverteerd.

   VOOR ZOVER op grond van de TOEPASSELIJKE WETGEVING toegestaan, ZIJN SPE EN DE CONCERNMAATSCHAPPIJEN VAN SONY  EN DE AAN SONY GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING, OMZETDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING oF het mislopen VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT NALATIGHEID, CONTRACTBREUK, SMAAD, INBREUK OP AUTEURSRECHT OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VEROORZAAKT DOOR DE VERTONING, VERSPREIDING OF EXPLOITATIE VAN INFORMATIE OF CONTENT DIE IN DEZE DIENSTEN VAN DERDEN IS OPGENOMEN.

   Voor activiteiten die u in verband met Diensten van Derden onderneemt gelden de afzonderlijke voorwaarden van die Diensten van Derden, inclusief het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, die u dient te lezen voordat u die activiteiten onderneemt.
    
  2. Apple en andere platforms en apparaten. Indien u zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van de Dienst via een platform of diensten van Apple, Android, Google, Microsoft Windows of andere derden, dan zijn de eigen voorwaarden en het eigen beleid van die Diensten van Derden van toepassing op die toegang en dat gebruik.
    
  3. Relaties met derden. Interacties, correspondentie, transacties of relaties die u hebt met derden die u aantreft op of via de Dienst (waaronder op of via Diensten van Derden of advertenties) zijn uitsluitend tussen u en die derden (waaronder kwesties met betrekking tot de content van advertenties van derden, betalingen, de levering van goederen, garanties (waaronder productgaranties), de beveiliging van uw privacy en persoonsgegevens e.d.). SPE EN DE CONCERNMAATSCHAPPIJEN VAN SONY EN DE AAN SONy GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN IEDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND DAARMEE AF.

Terug naar Boven

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  1. Voor Ondernemingen geldt: indien u handelt in een kader dat verband houdt met uw vak, Onderneming, of beroep, dan zijn de volgende leden van toepassing:
   1. OP DEZE VOORWAARDEN IS ENGELS RECHT VAN TOEPASSING. Dit betekent dat Engels recht van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van de Dienst, en op eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen).
     
   2. De rechters in Engeland (en Wales) zijn exclusief bevoegd om geschillen (op grond van overeenkomsten of anderszins) tussen ons te horen. Dit belet ons echter niet om ons te wenden tot een andere bevoegde rechter voor voorlopige maatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot, vorderingen waarop in kort geding beslist moet worden.
  2. Voor consumenten geldt het volgende: indien u (vrijwel geheel) buiten de context van uw vak, Onderneming, of beroep handelt, dan zijn de volgende leden van toepassing:
    
   1. OP Deze Voorwaarden IS ENGELS RECHT VAN TOEPASSING. Dit betekent dat Engels recht van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van de Dienst, en op eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen).
     
   2. U kunt een procedure aanspannen met betrekking tot deze Voorwaarden bij de Engelse rechter. Echter, indien u als consument in een andere Europese Lidstaat woont, dan kunt u een procedure met betrekking tot de Voorwaarden bij de Engelse rechter of bij de rechter van die Lidstaat instellen.
     
   3. Indien u officieel woonachtig bent in de Europese Unie en wij richten de Dienst op de lidstaat waarin u woonachtig bent, dan heeft u baat bij dwingendrechtelijke bepalingen van de wetgeving van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze Voorwaarden is van invloed op uw rechten als consument om zich te beroepen op bedoelde dwingendrechtelijke bepalingen van nationaal recht.

Terug naar naar

 1. BEPERKINGEN IN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
  1. Niets in deze Voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor:
   1. overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid onzerzijds;
   2. fraude of een verkeerde, frauduleuze voorstelling van zaken en
   3. zaken waarvan het onrechtmatig is om onze aansprakelijkheid daarvoor uit te sluiten of te beperken.
     
  2. De content op onze Dienst wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld om als advies te dienen waarop u zich kunt verlaten. Daarvoor dient u advies bij een beroepskracht of specialist inwinnen voordat u stappen onderneemt of achterwege laat op grond van de content op onze Dienst. Hoewel wij ons ervoor inspannen om de informatie over onze Dienst actueel te houden, verklaren wij niet en geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de content op onze Dienst juist, volledig of actueel is.
    
  3. Voor consumenten geldt dat:
    
   1. niets in deze Voorwaarden uw wettelijke rechten aantast. Advies over uw wettelijke rechten (waaronder, maar niet beperkt tot (product)garanties) is in te winnen bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau, Trading Standards Office of vergelijkbare plaatselijke organisaties die zich bezighouden met consumentenbescherming; en
     
   2. wij de Dienst alleen leveren voor huiselijk en privé gebruik. U VERKLAART de Dienst OF Content NIET TE GEBRUIKEN VOOR ZAKELIJKE OF BEDRIJSMATIGE DOELEINDEN EN WIJ HEBBEN, VOOR ZOVER op grond van de TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF HET MISLOPEN VAN ZAKELIJKE MOGELIJkHEDEN.
    Indien u een ingezetene van Frankrijk bent, zijn alternatieve bepalingen van toepassing. Die vindt u hier.
     
  4. Voor Ondernemingen geldt dat:
    
   1. alle garanties, voorwaarden, toezeggingen en verplichtingen die impliciet gelden op grond van de wet, gewoonterecht, (handels)gebruik, handelswijze of anderszins, (waaronder, maar niet beperkt tot impliciete toezeggingen van adequate kwaliteit, conformiteit met de omschrijving, geschiktheid voor een bepaald doel of vermogen om een bepaald resultaat te behalen) hierbij worden uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan; en
     
   2. wij in geen geval aansprakelijk zijn jegens u, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), grove nalatigheid, verzuim van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden voor: (a) winstderving, omzetderving, verlies van handel of inkomsten; (b) verlies of verminking van gegevens, informatie of software; (c) het mislopen van zakelijke mogelijkheden; (d) verlies van voorziene besparingen; of (e) verlies van goodwill; of (f) indirecte of gevolgschade, in welke vorm van dan, steeds voor zover wettelijk toegestaan.
     
  5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9A en lid 9C, bedraagt onze maximale totale aansprakelijkheid op grond van en/of in verband met deze Voorwaarden en/of de Dienst (op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins), met betrekking tot al ons handelen, nalaten (inclusief nalatigheid), verzuim van een wettelijke plicht of schending van een garantie, waaronder die van onze bestuurders, werknemers, tussenpersonen, (onder)aannemers, concernmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, voor zover wettelijk toegestaan, niet meer dan GBP 100 (voor in het V.K. gevestigde gebruikers) of EUR 110 (voor in de EU gevestigde gebruikers). Indien u consument en een ingezetene van Duitsland bent, zijn er alternatieve bepalingen voor deze Paragraaf E van toepassing. Die vindt u hier.

Terug naar Boven

 1. BIJWERKING VAN VOORWAARDEN

U wordt verzocht de geplaatste Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden elke keer te lezen wanneer u gebruik maakt van de Dienst (in elk geval vóór iedere transactie of aanlevering). WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN, ONDER MEER, BIJVOORBEELD, VANWEGE EEN WIJZIGING IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF JURISPRUDENTIE, OF MARKTVOORWAARDEN OF OM TE ZORGEN VOOR EEN BETERE FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENST. WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE VAN NIEUWE VOORWAARDEN VIA E-MAIL OF DOOR DEZE BIJ DE DIENST TE PLAATSEN (OF OP EEN ANDERE REDELIJKE MANIER VAN KENNISGEVING, WAAR WIJ VOOR KIEZEN), EN UW GEBRUIK VAN DE DIENST NA BEDOELDE KENNISGEVING VORMT UW DOORGAANDE TOEKOMSTIGE INSTEMMING MET DE NIEUWE VOORWAARDEN VOOR UW NIEUWE GEBRUIK EN TRANSACTIES. Eventuele nieuwe Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van nieuw gebruik of nieuwe transactie vanaf het moment dat we ze plaatsen, of zoveel later als daarin of in een andere kennisgeving aan u vermeld wordt. In het geval een rechter of scheidsgerecht oordeelt dat een kennisgeving aan u omtrent nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden onvoldoende is, dan blijft de eerdere overeenkomst staan totdat er voldoende kennisgeving dat er een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen is gedaan. U kunt nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden afwijzen door het gebruik van de Dienst te staken.  Indien u een ingezetene van Duitsland bent, zijn er alternatieve bepalingen van toepassing. Die vindt u hier.

Terug naar Boven

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Instemming of goedkeuring van SPE. Met betrekking tot iedere bepaling in deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden waarin aan SPE een recht van instemming of goedkeuring wordt verleend, of waarin SPE wordt toegestaan een recht ‘naar eigen inzicht’ uit te oefenen, kan SPE dat recht geheel naar eigen inzicht uitoefenen, voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving toegestaan. Er wordt geacht geen instemming of goedkeuring door SPE te zijn verleend zonder dat dit schriftelijk is bevestigd en dat document is ondertekend door een bestuurder van SPE.
    
  2. Vrijwaring. Indien u als gebruiker een Onderneming bent, dan verklaart u hierbij (indien zo verzocht door SPE), SPE en haar directe en indirecte moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, waaronder de concernmaatschappijen van Sony en elk van hun betreffende werknemers, bestuurders, leden, leidinggevenden, aandeelhouders, tussenpersonen, verkopers, licentiegevers, licentiehouders, aannemers, klanten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (samen “Partijen van SPE”) te vrijwaren van alle vorderingen, schades, kosten, onderzoeken, schulden, uitspraken, boetes, schikkingen, rente en onkosten (inclusief advocaatkosten) die rechtstreeks of middellijk voortvloeien uit of verband houden met vorderingen, procedures, aanmaningen ingesteld of gedaan tegen een Partij van SPE, of vanwege het onderzoek, het verweer, of de schikking daarvan, voortvloeiend uit of in verband met het volgende, ongeacht of dat hiervoor of Hierna plaatsvindt: (i) het gebruik van uw UGC door ons of onze rechtverkrijgenden of licentiehouders in overeenstemming met deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, of uw UGC die op enigerlei wijze niet voldoen aan deze Voorwaarden; (ii) uw gebruik van de Dienst en uw activiteiten in verband met de Dienst in strijd of vermeende strijd met deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden; (iii) (vermeende) schending van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden door u; (iv) (vermeende) schending door u van wetten, regels, richtlijnen, gedragscodes, verordeningen of uitspraken van overheids- of semioverheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Dienst of uw activiteiten in verband met de Dienst; (v) via uw Apparaat verzonden informatie of materialen, zelfs indien dit niet door u is gedaan, waardoor inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien, publiciteit, privacy of andere rechten van (rechts)personen; (vi) een verkeerde voorstelling van zaken door u; en (vii) het gebruik van de door u bij ons ingediende informatie door Partijen van SPE (inclusief uw UGC) (al het voorgaande samen “Vorderingen en Schades”). U werkt volledig mee, zoals verzocht door Partijen van SPE in het voeren van verweer tegen Vorderingen en Schades. Niettegenstaande het voorgaande behouden Partijen van SPE het exclusieve recht om alle Vorderingen en Schades te schikken en te voldoen c.q. bij wege van dading af te doen. Partijen van SPE behouden het recht voor het exclusieve verweer en zeggenschap over Vorderingen en Schades op zich te nemen. U schikt geen Vorderingen en Schades zonder elke keer voorafgaande schriftelijke instemming van een bestuurder van een Partij van SPE te hebben verkregen.
    
  3. Werking van de Dienst; beschikbaarheid van Producten en Diensten; Internationale Kwesties. SPE doet geen uitspraken dat de Dienst gepast is of beschikbaar voor gebruik buiten de Europese Unie. Indien u gebruik maakt van de Dienst vanuit een andere locatie, dan doet u dat op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving met betrekking tot uw online gedrag en aanvaardbare content, indien en voor zover er plaatselijke wetgeving van toepassing is.
    
  4. Virussen. Wij garanderen niet dat onze Dienst veilig is of vrij van fouten of virussen. U ben verantwoordelijk voor de configuratie van uw Apparaten, IT, computerprogramma’s en het platform waarmee u zich toegang tot onze Dienst verschaft. U dient zelf software te instellen om u te beschermen tegen virussen. U mag onze Dienst niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke materialen introduceert. U mag geen onbevoegde toegang tot onze Dienst, de server waarop deze is opgeslagen of een andere server, computer of databank die verbonden is met onze Dienst proberen te krijgen. U mag onze site niet aanvallen met een zgn. DoS-aanval of DDoS-aanval. Door het schenden van deze bepaling kan het zijn dat u een strafbaar feit begaat. Wij zullen een dergelijke schending melden bij de relevante rechtshandhavers en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken, indien dat op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is. In het geval van een dergelijke schending vervalt uw recht op het gebruik van onze Dienst per direct.
    
  5. Uitvoercontrole. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke handelsreglementen en wetten, zowel buitenlands als binnenlands. Behalve waar dat op grond van Amerikaanse wetgeving is toegestaan, verklaart u de software niet (opnieuw) uit te voeren naar een ander land of naar (rechts)personen of eindgebruikers waarop Amerikaanse uitvoercontroles of sancties van toepassing zijn.
    
  6. Scheidbaarheid; uitleg. Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, om welke reden dan ook door een bevoegde rechter of arbiter ongeldig, onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, en de ongeldigheid van die bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan verklaart u hierbij afstand te doen van eventueel toepasselijke wetgeving en gewoonterecht op grond waarvan het is toegestaan dat een overeenkomst wordt uitgelegd ten nadele van de opsteller ervan.
    
  7. Onderzoeken; beëindiging; blijvende geldigheid na beëindiging. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, behoudt SPE zich het recht voor om, zonder beperking: (i) verdenkingen van beveiligingslekken in haar Dienst of haar informatietechnologie of andere systemen of netwerken te onderzoeken, (ii) verdenkingen van schendingen van deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te onderzoeken, (iii) door SPE in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiebeleid verkregen informatie in verband met naleving van strafrechtelijke bepalingen te onderzoeken, (iv) zich in te laten en samen te werken met rechtshandhavers en vergelijkbare instanties bij onderzoeken naar een van voorgaande zaken, (v) schendingen van deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te laten vervolgen, en (vi) de Dienst geheel of gedeeltelijk te staken of uw toegang daartoe geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, waaronder gebruikersaccounts of inschrijvingen, zulks te allen tijde, zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, en zonder enige verplichting jegens u of derden. Een eventuele opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens SPE op grond van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Dienst, of bij kennisgeving van SPE vervallen alle aan u verleende rechten op grond van deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden per direct, en u verklaart dat u het gebruik van de Dienst ook per direct zult staken. Het bepaalde in deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, die in hun aard moeten blijven gelden bij opschorting of beëindiging blijven van kracht.
    
  8. Cessie. SPE mag haar rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk cederen aan een andere partij, zulks op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, terwijl bedoelde cessie geen invloed heeft op uw rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden mogen niet worden gecedeerd door u, en u mag uw plichten op grond daarvan niet delegeren, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van een bestuurder van SPE.
    
  9. Volledige overeenkomst. Indien u als gebruiker een Onderneming bent, dan vormen deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden onze volledige overeenkomst met betrekking tot de Dienst en treden deze in de plaats voor eventuele eerdere overeenkomsten, verklaringen, garanties, toezeggingen of besprekingen met betrekking tot de Dienst.
    
  10. Geen afstand. Tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden aangegeven, (i) werkt het niet of te laat uitoefenen van rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen op grond daarvan door u of SPE niet als verklaring van afstand van dat of een ander recht(smiddel) of die of een andere bevoegdheid, en (ii) een verklaring van afstand of verandering van bepalingen in deze Voorwaarden of eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden treedt pas in werking nadat deze schriftelijk is vastgelegd en dat document is ondertekend door de partij tegen wie die verklaring van afstand of wijziging kan worden ingeroepen.
   Online geschillenbeslechting. Indien u meer informatie wenst over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt uitsluitend ter informatie verstrekt op grond van het bepaalde in Verordening (EU) Nr 524/2013 van het Europese Parlement en van de Raad. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te namen aan online geschillenbeslechting.

Allonge voor Frankrijk

Paragraaf 9C(ii)

Indien u een ingezetene van Frankrijk bent, dan geldt de volgende bepaling in plaats van het bepaalde in Paragraaf 9C(ii):

Wij leveren de Dienst alleen voor thuis- en privé gebruik. U VERKLAART DE DIENST OF CONTENT NIET TE GEBRUIKEN VOOR ZAKELIJKE OF BEDRIJFSMATIGE DOELEINDEN EN WIJ HEBBEN, VOOR ZOVER OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WINSTDERVING, OMZETDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF HET MISLOPEN VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN: (A) DIE NIET VOORZIENBAAR ZIJN, WAAROVER WIJ GEEN ZEGGENSCHAP HEBBEN EN DIE WIJ NIET KUNNEN VOORKOMEN DOOR PASSENDE MAATREGELEN TE TREFFEN OF (B) DIE VEROORZAAKT WORDT DOORDAT U DEZE VOORWAARDEN SCHENDT.

 Terug naar Boven

Allonge voor Duitsland

Paragraaf 9

Indien u een ingezetene van Duitsland bent, dan geldt de volgende bepaling voor consumenten in Paragraaf 9:

 1. Alleen voor consumenten die hun gewone verblijfplaats in Duitsland hebben, is onze wettelijke aansprakelijkheid voor schade als volgt beperkt:

(i)         wij zijn alleen aansprakelijk tot het bedrag van de schade die doorgaans voorzienbaar is ten tijde van het aangaan van een overeenkomst met u met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een enigszins nalatig verzuim van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een contractuele plicht waarvan de nakoming essentieel is voor de juiste nakoming van de overeenkomst, waarvan het verzuim het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op nakoming waarvan u in het algemeen mag vertrouwen);

(ii)        wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een enigszins nalatig verzuim van een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

Voormelde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op dwingendrechtelijke wettelijke aansprakelijkheid (in het bijzonder aansprakelijkheid op grond van de Duitse Productaansprakelijkheidswet), aansprakelijkheid voor het veronderstellen van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt opzet of grove nalatigheid, of iedere vorm van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel.

Dit laat onverlet een eventueel verstrekkender wettelijke beperking van aansprakelijkheid.

Paragraaf 10

Indien u een ingezetene van Duitsland bent, dan geldt de volgende bepaling in plaats van Paragraaf 10:

U wordt geïnformeerd over wezenlijke wijzigingen in deze Voorwaarden. U dient ervoor te zorgen dat u de geplaatste Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden elke keer leest wanneer u gebruik maakt van de Dienst (in elk geval vóór iedere transactie of aanlevering). WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN, ONDER MEER, BIJVOORBEELD, VANWEGE EEN WIJZIGING IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF JURISPRUDENTIE, OF MARKTVOORWAARDEN OF OM TE ZORGEN VOOR EEN BETERE FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENST, OP VOORWAARDE DAT DE WIJZIGINGEN NIET LEIDEN TOT EEN AANZIENLIJKE VERSTORING VAN DE CONTRACTUELE BALANS DIE BESTOND TEN TIJDE VAN HET AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST. WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE VAN NIEUWE VOORWAARDEN VIA E-MAIL OF DOOR DEZE BIJ DE DIENST TE PLAATSEN (OF OP EEN ANDERE REDELIJKE MANIER VAN KENNISGEVING, WAAR WIJ VOOR KIEZEN). NA BEDOELDE KENNISGEVING VORMT HET ONTBREKEN VAN BEZWAAR UWERZIJDS TEGEN DE NIEUWE VOORWAARDEN BINNEN VEERTIEN (14) daGEN VANAF DE DATUM VAN DE KENNISGEVING UW AKKOORD MET DE NIEUWE VOORWAARDEN VANAF DAT MOMENT VOOR UW VOORTGEZETTE GEBRUIK VAN DE DIENST, MITS WIJ U INFORMEREN OVER DEZE CONSEQUENTIE IN DE KENNISGEVING. Eventuele nieuwe Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden treden in werking na afloop van voormelde bezwaartermijn, of zoveel later als daarin of in een andere kennisgeving aan u vermeld wordt. In het geval een rechter of scheidsgerecht oordeelt dat een kennisgeving aan u omtrent nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden onvoldoende is, dan blijft de eerdere overeenkomst staan totdat er voldoende kennisgeving dat er een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen is gedaan. U kunt nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden voorkomen door het gebruik van de Dienst te staken.

Terug naar Boven

Allonge voor Hongarije

Paragraaf 6

Indien u een ingezetene van Hongarije bent, dan is de volgende bepaling ook van toepassing in Paragraaf 6:

 1. Indien u een klacht hebt, dan heeft u het recht zich te wenden tot een geschillenbeslechtingsorgaan of verzoeningscommissie. De lijst met die organen en hun contactgegevens vindt u hier.

Terug naar Boven

Auteursrechtenagent:

Indien u meent dat Door Gebruikers Gegenereerde Content die op een of meerdere Diensten verschijnt inbreuk maakt op auteursrechtelijk beschermd werk van u, of dat Door Gebruikers Gegenereerde Content die door u is ingediend onrechtmatig is verwijderd van de Dienst, neemt u dan contact op met SPE zoals hierna aangegeven.

U wordt verzocht uw vordering naar de door SPE Aangewezen Auteursrechtenagent te sturen, zoals hierna vermeld, en daarin de volgende informatie op te nemen:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening van degene die namens de auteursrechthebbende mag optreden;
 2. Vaststelling van het materiaal waarop inbreuk is gemaakt en de plaats waar het materiaal verschijnt, waaronder de datum en tijd waarop de content was geplaatst, en vaststelling van de identiteit van degene die de content heeft geplaatst
 3. een verklaring dat voor het gebruik van het materiaal geen toestemming is gegeven door de auteursrechthebbende, diens agent of door de wet;
 4. of er pogingen zijn gedaan om contact op te nemen met degene die de content heeft geplaatst (en zo ja, eventueel relevante correspondentie); en,
 5. uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Door het melden van een inbreuk erkent u en verklaart u dat SPE uw melding en bijbehorende communicaties mag doorsturen naar degene die het genoemde materiaal heeft geplaatst of naar andere derden, voor zover dat nodig is voor het beoordelen van uw vordering.

De door SPE Aangewezen Auteursrechtenagent:

Content Protection Group

10202 West Washington Blvd.

Culver City, California 90232

Verenigde Staten

Telefoonnummer van de door SPE Aangewezen Auteursrechtenagent:

+1 310-244-3450

Faxnummer van de door SPE Aangewezen Auteursrechtenagent:

+1 310-244-1742

E-mail van de door SPE Aangewezen Auteursrechtenagent:

copyright_agent@spe.sony.com

Terug naar Boven

//Einde Gebruiksvoorwaarden//

© 2020 Sony Pictures Entertainment Inc. of de toepasselijke Entiteit van Sony Pictures Entertainment.Alle Rechten Voorbehouden.