Overslaan en naar de inhoud gaan

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: Avril 19 2016

Om deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te printen, klik hier.

Om deze Gebruiksvoorwaarden te downloaden, klik hier.

LEES AANDACHTIG. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDT OVEREENKOMSTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACY BELEID UITGEVOERD. HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN PUBLIEK MAKEN VAN UW GEGEVENS WORDT OVEREENKOMSTIG ONS PRIVACY BELEID UITGEVOERD.  

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn toepasselijk op de websites, webpagina's, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale netwerken "tabs", virtuele werelden of functies, of andere aanbiedingen, online dan wel draadloos, die een link plaatsen naar deze Voorwaarden, geraadpleegd via de computer, mobiel toestel of andere technologie, manier of wijze (elk, een "Website", en tezamen, de "Websites"). De Websites worden u aangeboden door Sony Pictures Entertainment, Inc., haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en andere geassocieerde ondernemingen, namens N.V. Sony Pictures Releasing S.A. ("SPE" of, "wij", "ons", en "onze"), die de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld worden via de Websites is en waarvan u de gegevens terugvindt op het einde van deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden beheersen uw rechten en verplichtingen in verband met de specifieke Website die u gebruikt (hiernaar wordt soms verwezen als "de" Website). De term Website omvat de inhoud van die Website, al onze diensten die op of via die Website aangeboden worden (de "Website Diensten"), en alle software die we beschikbaar stellen op of via die Website (de "Software"), tenzij anders bepaald. U "gebruikt" de Website telkens u de Website raadpleegt (via computer, mobiel toestel of andere technologie), bekijkt, op een link klikt naar of van de Website of op een andere manier interageert of communiceert met of verbinding maakt met de Website (of delen hiervan) of interageert of communiceert met andere gebruikers via de Website (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de fora, chats en/of andere gemeenschappen gevestigd op de Website).

Het SPE Privacy Beleid (het "Privacy Beleid") is door deze verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst tussen u en SPE: lees deze aandachtig vooraleer u de Website gebruikt. U moet deze Voorwaarden lezen en goedkeuren alvorens de Websites te gebruiken. Gebruik de Website niet indien u niet akkoord bent met alle voorwaarden. Tenzij dit gelimiteerd is door het toepasselijk recht behoudt SPE zich het recht voor om deze Voorwaarden of het Privacy Beleid, op elk moment, naar eigen goeddunken, volledig of gedeeltelijk te veranderen, aan te passen en/of zaken toe te voegen. Wijzigingen aan de Voorwaarden of het Privacy Beleid zullen in werking treden veertien (14) dagen na hetzij onze communicatie van een kennisgeving aan u (indien passend of wettelijk vereist en voor zover wij uw e-mail adres hebben), hetzij onze mededeling van de wijzigingen op de Websites, afhankelijk welk van beiden het eerst plaatsvindt. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan deze voorwaarden moet u uw gebruik van de Websites stopzetten.

We kunnen dit contract met onmiddellijke ingang jegens u opzeggen (hierbij inbegrepen uw gebruik van de Websites), in ons eigen recht en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, indien u de bepalingen van deze voorwaarden schendt. We raden u aan deze Voorwaarden en het Privacy Beleid regelmatig te bekijken om kennis te nemen van wijzigingen. Uw gebruik van de Website of een deel daarvan na de kennisgeving of de mededeling van wijzigingen aan deze Voorwaarden of het Privacy Beleid, zoals bepaald in de vorige paragraaf, zal beschouwd worden als aanvaarding van deze wijzigingen en zal uw toestemming vormen om hierdoor gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met enige wijziging zal uw enige mogelijkheid erin bestaan het gebruik van de Website stop te zetten. Uw gebruik van bepaalde functies, functionaliteiten of programma's van de Website of Website Diensten (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot wedstrijden, sweepstakes, promoties, draadloze marketing mogelijkheden, foto of video of andere Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), het uploaden of plaatsen van aanbiedingen, RSS feeds, enz.) aangeboden op of via de Website kunnen onderworpen zijn aan bijkomende of bijzondere voorwaarden ("Bijzondere Regels"), en voor u gebruik maakt van zulke functies, functionaliteiten, programma's of Website Diensten kan u gevraagd worden uw aanvaarding van zulke bijkomende Bijzondere Regels aan te geven. Alle Bijzondere Regels zijn in deze Voorwaarden opgenomen, als waren zij hier volledig in uiteengezet. In geval van conflict tussen de Voorwaarden en de Bijzondere Regels zullen deze Voorwaarden overheersen.

EIGENDOM; GEBRUIKSBEPERKINGEN

De inhoud van de Website en alle copyrights, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, patenten, handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten hierin zijn eigendom van SPE en/of haar licentiegevers en zijn beschermd door de toepasselijke Amerikaanse en internationale copyrights, nationale copyrights, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent, begrijpt en gaat akkoord dat u geen enkel recht hebt, en niet gerechtigd bent aanspraak te maken op enige rechten in en op de inhoud van de Website en/of een deel daarvan, met uitzondering van: (i) wat betreft uw eigen Gebruikersinzendingen (daarvan uitgesloten alle materialen - bijvoorbeeld, key art, title treatment, filmpjes, foto's, muzieknummer, enz. -  die gebruikt worden in uw Gebruikersinzendingen en die mogelijks aan u in licentie gegeven zijn door SPE voor gebruik in uw Gebruikersinzendingen, bijvoorbeeld in verband met een wedstrijd of ander programma of functie aangeboden op de Website (dergelijke inhoud wordt "Activa onder SPE Licentie" genoemd)); en/of (ii) voor zover u beperkte rechten heeft om de Website te gebruiken voor bepaalde (niet-commerciële) persoonlijke doeleinden, zoals hieronder uiteengezet onder de titel LICENTIES DIE U ZIJN TOEGEKEND, onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in de afdeling UW VERANTWOORDELIJKHEDEN hieronder en de andere bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden. Behalve in verband met uw eigen Gebruikersinzendingen (en dan enkel voor zover u deze controleert), of tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SPE op basis van deze Voorwaarden of anders, gaat u akkoord de Website of componenten daarvan niet te kopiëren, reproduceren, dupliceren, streamen, vastleggen, raadplegen via andere technologieën of middelen dan deze die voorzien zijn op de Website, uit te voeren, over te dragen, te verkopen, door te verkopen, downloaden, uploaden, archiveren, in licentie geven aan anderen, bewerken, aan te passen, manipuleren, afgeleide werken te creëren van of gebaseerd op de Website of componenten daarvan (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot mash-ups, montages, achtergronden, beltonen, wenskaarten, T-shirts of andere vormen van merchandise), publiceren, herpubliceren, plaatsen, verzenden, openbaar maken, vormen, een link naar of van de Website plaatsen, verspreiden, delen, inbouwen, vertalen, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, in te bouwen in een hardware of software applicatie, voor commerciële doeleinden gebruiken, of op een andere manier te gebruiken, behalve indien en voor zover zulke rechten niet beperkt kunnen worden onder toepasselijk recht. Elk van de niet geautoriseerde gebruiken hierboven kan een inbreuk vormen op de copyrights en andere eigendomsrechten van SPE en/of haar licentiehouders (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot andere Website gebruikers die hun eigen Gebruikersinzendingen hebben ingediend) alsook een schending van deze Voorwaarden en u kunt burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid oplopen krachtens toepasselijke wetgeving.

LICENTIES DIE U ZIJN TOEGEKEND

Overeenkomstig deze Voorwaarden (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de afdeling UW VERANTWOORDELIJKHEDEN hieronder), indien en enkel voor zover de noodzakelijke functionaliteit u wordt aangeboden op of via de Website, verlenen wij u hierbij de volgende beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije rechten en licenties (elk een "Licentie"):

 1. de Licentie om de Website te raadplegen, te bekijken en op een andere manier te gebruiken (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de Website Diensten aangeboden op of via de Website) enkel voor uw persoonlijk (niet-commercieel), wettelijk gebruik, zoals bedoeld door de gebruikelijke en toegestane functionaliteit van de Website;  
 2. de Licentie om de inhoud van de Website te streamen met gebruik van de widgets en/of een andere digitale streaming Internet video speler, indien toepasselijk, die aangeboden worden op de Website (naar elke widget of andere digitale streaming Internet video speler wordt verwezen als "Website Widget"), en dit enkel voor uw persoonlijk en wettelijk gebruik;
 3. de Licentie om bepaalde codes die u uitdrukkelijk beschikbaar gesteld worden via de Website te knippen en plakken (ongeacht of deze functionaliteit ontwikkeld is als "gedeelde" functionaliteit) om specifieke inhoud van de Website waarop deze code betrekking heeft in te bouwen, te herpubliceren, te behouden en/of weer te geven op uw eigen persoonlijke, aangepaste sociale netwerk Webpagina(s), Webblog(s), of microblog(s) (tezamen, uw "Persoonlijke Sociale Media"), en/of, indien de Website in een "nemen" en integreren van een widget functionaliteit voorziet, om een Website Widget te "nemen" en zulke Website Widget in te bouwen, te herpubliceren, te behouden, en/of weer te geven op uw Persoonlijke Sociale Media;
 4. de Licentie om bepaalde codes die u worden aangeboden via de Website te knippen en plakken, en/of indien de Website een "nemen en integreren van een widget" functionaliteit voorziet om een Website Widget te nemen en dergelijke code en/of Website Widget door te sturen, in voorkomend geval, naar uw vrienden, zodat zij de inhoud van de Website die hierin vervat zit kunnen zien, en/of zodat zij, indien zij dit wensen, zelf het doorgestuurde deel van de code of de Website Widget kunnen inbouwen op hun Persoonlijke Sociale Media of opnieuw doorsturen naar hun eigen vrienden;
 5. Indien de Website een "Stuur naar Vriend" of gelijkaardige functie bevat die u toelaat een e-mail die Website inhoud bevat naar één van uw vrienden te sturen, en deze functie is operationeel, de Licentie om deze functie te gebruiken om de Website servers te vragen om uw bericht namens u naar uw vriend te sturen;
 6. Indien de Website naast een deel van de Website inhoud (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot een afbeelding, icoon, een achtergrond, muzieknummer, een video, een trailer, een RSS feed) een "Download" link bevat, de Licentie om één kopie van deze inhoud te downloaden op één enkele computer, mobiel of ander toegestaan toestel, en dit enkel voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;  
 7. Indien de Website u toelaat Software te downloaden, de Licentie om één kopie van de Software te installeren en te gebruiken op uw persoonlijk computersysteem, mobiel of ander toegestaan toestel, onder de vorm van een objectcode die uitsluitend uitvoerbaar is op één toestel, en om één bijkomende kopie te maken ten behoeve van back-up doeleinden; op voorwaarde dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat (i) SPE geen eigendomstitel met betrekking tot de Software naar u overdraagt door u toe te laten de Software te downloaden (i.e., u bezit het medium waarop de Software vastgelegd is, maar de eigenaar van de Software (dit kan SPE en/of haar derde partij software licentiegever zijn) behoudt de volledige eigendom van de Software); (ii) u de Software niet mag kopiëren, aanpassen, veranderen, vertalen in om het even welke taal, verdelen of afgeleide werken mag creëren gebaseerd op de software zonder voorafgaandelijke geschreven toestemming van SPE; (iii) u de Software niet mag overdragen, uitlenen, leasen of verhuren aan enige persoon of entiteit en dat elke poging om de Software in sublicentie te geven of over te dragen nietig en zonder effect zal zijn; en (iv) u de Software, broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruiker interface technieken, of algoritmes van de Software niet mag uiteen halen, demonteren, aan reverse engineering te onderwerpen of een poging mag ondernemen deze te reconstueren, te identificeren of te ontdekken op om het even welke manier, behalve voor zover de voorgaande beperking verboden is volgens het toepasselijke recht;
 8. de Licentie om een persoonlijk, geregistreerde account (en/of een gerelateerde gebruikersnaam en paswoord) te verkrijgen op de Website om te interageren met de andere gebruikers van de Website in het kader van chats, forums, sociale media netwerken, online spellen met meerdere spelers, en/of andere activiteiten of gelijkaardige Diensten op de Website; en
 9. de Licentie om elke andere functionaliteit die uitdrukkelijk door SPE wordt aangeboden op of via de Website voor gebruik door de gebruikers, onderworpen aan deze Voorwaarden (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de functionaliteit om Gebruikersinzendingen aan te maken en/of in te dienen).

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Uw rechten op grond van één of meer van de hierboven uiteengezette Licenties zijn afhankelijk van uw naleving van elk van de volgende voorwaarden:

 1. u zult geen Gebruikersinzending maken of Inzenden (zoals hieronder gedefinieerd) die onwettig, pornografisch, obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, discriminerend, treiterend, intimiderend, vulgair, onfatsoenlijk, ontheiligend, haatdragend, rassen-, cultureel of etnisch beledigend is of crimineel gedrag aanmoedigt, of aanleiding geeft, of aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of die van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften ("Toepasselijke Wetten") schendt, of die intellectuele eigendoms of privacy rechten schendt van andere partijen of een link heeft naar inbreukmakende of ongeoorloofde inhoud;
 2. u zult geen Website inhoud inbedden, herpubliceren, bewaren en/of vertonen (hierin inbegrepen maar niet beperkt tot uw eigen Gebruikersinzendingen) op Persoonlijke Sociale Media of andere websites of andere Internetlocaties die gewoonlijk inhoud bevatten of hosten die onwettig, pornografisch, obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, discriminerend, treiterend, intimiderend, vulgair, onfatsoenlijk, ontheiligend, haatdragend, rassen-, cultureel of etnisch beledigend is of crimineel gedrag aanmoedigt, of aanleiding geeft, of aanleiding kan geven, tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die Toepasselijke Wetten overtreedt of die intellectuele eigendomsrechten van andere partijen schendt of een link heeft naar inbreukmakende of ongeoorloofde inhoud;
 3. u zult geen commercieel elektronische berichten, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal sturen, of iemand treiteren, intimideren, stalken, kwaad doen of anderszins mentaal of fysiek leed berokkenen of iemand verwonden, of iemand te schande maken of vernederen, of ander onwettig of laakbaar gedrag vertonen bij het gebruik van de Website;
 4. u zult correcte, actuele en volledige informatie over uzelf of een ander verschaffen en u zult geen onjuiste informatie over uzelf of een ander verschaffen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, wanneer u wordt gevraagd op de Website om correcte informatie over uw leeftijd te geven) en u zult zich niet voordoen of zich lijken voor te doen als een ander, of anderszins uw relatie met een andere persoon of entiteit verkeerd weergeven;
 5. u zult een of meerdere Licenties (en daaraan verbonden functies) aan u verleend niet gebruiken om materiaal of informatie te verzamelen, verkrijgen, compileren, verzenden, reproduceren, verwijderen, veranderen, bekijken, vertonen, doorsturen, of deze nu persoonlijk te identificeren is of niet, geplaatst door of betreffende een andere gebruiker van de Website, tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gekregen van deze gebruiker;
 6. u zult de werking van de Website (of delen ervan) niet hinderen of verstoren of proberen deze te hinderen of te verstoren;
 7. u zult zich houden aan alle mededelingen, informatie en beperkingen van auteursrecht die in de inhoud van de Website staan of daarmee verband houden;
 8. u zult geen berichten omtrent auteursrechten, handelsmerken, watermerken of andere eigendomsrechten die worden aangegeven/vertoond in de Website Inhoud, Software of Website Diensten niet verwijderen, veranderen, hinderen of omzeilen;
 9. u zult geen mechanisme of toestel voor beheer van digitale rechten of andere gegevensbescherming of toegangscontrolemiddelen verwijderen, veranderen, hinderen of omzeilen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot geofiltering en/of versleuteling) in verband met de inhoud van de Website;
 10. u zult de rechten die aan u verleend zijn of de inhoud van de Website of de Website Diensten niet gebruiken op een manier die een associatie suggereert met één van de producten, diensten of merken van SPE, tenzij specifiek anders toegestaan door SPE (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, indien u "aangeduid" bent als Website of SPE "ambassadeur" of "Face of the Fan®");  
 11. u zult geen gebruik maken van robots, meta-robots, off-line lezers of andere geautomatiseerde systemen om toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Website op een manier die meer verzoekberichten verzendt naar de servers van de Website in een gegeven tijdsinterval dan wat een mens redelijkerwijze kan voortbrengen in dezelfde tijdspanne door gebruik te maken van een conventionele webbrowser, tenzij u een wettelijk werkende zoekmotor bent, in welk geval (onder voorbehoud van SPE's bevoegdheid om deze uitzondering te allen tijde en naar eigen goeddunken te herroepen) u metarobots mag gebruiken om de elementen afkomstig van de Website te indexeren met het enkele doel zoektermen te creëren die publiek beschikbaar zijn (maar geen caches of archieven) met betrekking tot deze elementen;
 12. u zult niet bewust enig materiaal doorsturen dat publiciteitssoftware (adware), malware, spyware, virussen, tijdsbommen, annulatierobots (cancel bots), wormen (worms), trojaanse paarden (trojan horses) of enig(e) andere computer code, gegevens of programma bevat dat als doel heeft het verbreken, vernielen of beperken van de functionaliteit van enige software, informaticamateriaal of telecommunicatieapparatuur;
 13. u zult niets doen dat mogelijks schade berokkent aan, een negatieve invloed heeft op, of inbreuk maakt op de commerciële situatie of de reputatie van SPE of van één van de met haar verbonden ondernemingen, van de Website of van de inhoud die geëxploiteerd wordt of gepromoot wordt op de Website (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot een film, televisieprogramma of ander initiatief);
 14. u zult zich onthouden van elke handeling op de Website die de toegang tot of het gebruik van de Website of van een deel ervan door de andere gebruikers zou kunnen verhinderen;
 15. u bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van alle gebruikersnamen en paswoorden verbonden aan de toegang tot de Website (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Website gebruik maakt van het mechanisme voor het aanmaken van een account en het beheer van een sociaal netwerk, een website of het toestel van een derde) en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en/of paswoord; en
 16. u zult steeds de Website en de Licenties die u zijn toegekend, gebruiken op een manier die overeenstemt met deze Voorwaarden en alle Toepasselijke Wetten.

GEBRUIKERSINZENDINGEN; LICENTIEVERLENING AAN SPE; UW VERKLARINGEN EN GARANTIES

De Website kan u toelaten uw video's, tekstcommentaar, foto's, afbeeldingen of andere creatieve werken en/of andere inhoud van persoonlijke media en uw ideeën, opvattingen, feedback en andere informatie, (gezamenlijk, uw "Gebruikersinzendingen") te verzenden naar, te plaatsen op, up te loaden, te sturen via webcam of gelijkaardige functionaliteit of op een andere manier in te zenden naar de Website (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, door u toe te laten de URL van de plaats waar het specifieke deeltje van uw inhoud zich bevindt te voorzien), of op een andere manier te tonen of uit te wisselen, (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, met andere Website gebruikers) op of via de Website naar andere bestemmingen, zoals sociale netwerk pagina's (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot naar uw Persoonlijke Sociale Media) (gezamenlijk, "Inzenden"). Dergelijke Gebruikersinzendingen zullen gewoonlijk beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de Website of voor anderen die de bestemmingen gebruiken (zoals bijvoorbeeld sociale netwerk pagina's) waar u uw Gebruikersinzendingen hebt ingediend. Door uw Gebruikersinzendingen In te zenden op of door middel van de Website erkent u uitdrukkelijk dat u, en enkel u, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw Gebruikersinzendingen en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortkomen. Behalve indien dit anders bepaald is in de Bijzondere Regels heeft SPE niet de gewoonte op regelmatige basis de Gebruikersinzendingen die ingezonden worden via de Website te monitoren, te controleren of hier kennis van te nemen, maar SPE kan dit wel doen naar eigen goeddunken.

Wanneer u uw Gebruikersinzendingen Inzendt (of probeert In te zenden) naar of door middel van de Website, verleent u automatisch aan SPE en aan met haar verbonden ondernemingen een onherroepelijk, wereldwijd, onvoorwaardelijk, onbeperkt, royaltyvrij, overdraagbaar, volledig sublicentieerbaar, naar verschillende niveaus van sublicentienemers, niet-exclusief recht en licentie (de "SPE Licentie"), voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten gevestigd op zulke Gebruikersinzendingen, onder zowel uw vermogensrechtelijke en morele rechten, indien toepasselijk, om uw Gebruikersinzendingen (of delen of afgeleide werken daarvan) en alle namen, beeltenissen, stemmen, afbeeldingen, digitale opnames, uitvoeringen, en andere ideeën, concepten, feedback en andere materialen opgenomen in uw Gebruikersinzendingen af te beelden, openbaar uit te voeren, te verdelen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot via websites van derden, blogs, microblogs en andere sociale netwerk media en Internet en mobiele middelen en applicaties), op te slaan, te transcoderen, te hosten, te cachen, te behouden, uit te zenden, te webcasten, te mobilecasten, te verzenden, te verdelen, te taggen, te volgen, te reproduceren, te bewerken, te wijzigen, te formatten, te re-formatten, te linken naar en van, te vertalen, te verwijderen, afgeleide werken te creëren, te combineren met andere inhoud, te categoriseren, en/of op een andere manier te gebruiken, te hergebruiken, en/of op een andere manier te exploiteren, op elke manier, via elk medium of technologie voor het leveren van inhoud die nu gekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, voor enig doel, zoals bepaald naar SPE's goeddunken (of dat van door haar aangeduide personen), voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, zonder enige voorwaarde van compensatie voor u of iemand anders voor de licentie of enige vorm of manier van exploitatie, zonder dat bijkomende toestemming vereist is van u of iemand anders of de noodzaak om u of iemand anders voorafgaand kennis of krediet te geven.  De SPE Licentie zal overleven in overeenstemming met haar voorwaarden, ongeacht of u ophoudt de Website te gebruiken, uw Gebruikersinzendingen van de Website verwijdert en ongeacht of SPE uw toegang tot de Website beëindigd. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL GEACHT WORDEN EIGENDOMSRECHTEN IN EN OP UW GEBRUIKERSINZENDINGEN OVER TE DRAGEN NAAR SPE OF NAAR EEN VAN DE MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN, EVENWEL MET DIE VERSTANDE DAT SPE EN/OF MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN/OF HAAR LICENTIEGEVERS ALS ENIGE DE EXCLUSIEVE EIGENDOM BEHOUDEN VAN DE ACTIVA ONDER DE SPE LICENTIE DIE IN VOORKOMEND GEVAL INBEGREPEN ZIJN IN UW GEBRUIKERSINZENDINGEN. HOEWEL U DOOR UW GEBRUIKERSINZENDINGEN IN TE ZENDEN DE RUIME, HIERBOVEN GESTIPULEERDE RECHTEN EN MACHTIGINGEN AAN SPE TOEKENT, ERKENT EN BEGRIJPT U DAT NIETS HIERIN SPE EN/OF MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN OF DAARTOE AANGEDUIDE PERSONEN ZAL VERPLICHTEN UW GEBRUIKERSINZENDINGEN TE HOSTEN, VERDELEN, TONEN, OP EEN ANDERE MANIER TE EXPLOITEREN OF ENIGE ANDERE RECHTEN ONDER DE SPE LICENTIE UIT TE OEFENEN. U erkent en gaat ermee akkoord dat (a) u geen confidentialiteitsverwachtingen hebt van enige aard met betrekking tot uw Gebruikersinzendingen en (b) SPE en/of met haar verbonden ondernemingen reeds projecten in gedachten kunnen hebben die gelijkaardig zijn aan uw Gebruikersinzendingen of onafhankelijk projecten mogen ontwikkelen die gelijkaardig zijn aan uw Gebruikersinzendingen, of dat andere Gebruikersinzendingen, doorgestuurd door andere gebruikers van de Website gelijkaardig aan of hetzelfde kunnen zijn als uw Gebruikersinzendingen. Aangezien gegevens zich razendsnel over sociale media verspreiden, dient u geen informatie of inhoud bij SPE in te zenden op de Website waarvan u niet wilt dat het gezien en "gedeeld" wordt of op een andere manier verspreid wordt door anderen. U verklaart, waarborgt en verbindt zich ertoe, met betrekking tot alle Gebruikersinzendingen die u inzendt op de Website en elke andere activiteit die u uitvoert op of met gebruik van de Website: (i) dat de Gebruikersinzendingen eigen zijn aan uw persoon (met andere woorden, dat u alle rechten in en op uw Gebruikersinzendingen bezit) of, alternatief, dat u alle noodzakelijke rechten in uw Gebruikersinzendingen verkregen hebt die nodig zijn om een SPE Licentie te verlenen; (ii) dat u alle royalty- en licentievergoedingen, douanerechten, en alle andere financiële verplichtingen of enige verplichtingen aan derden die voortkomen uit het gebruik of de exploitatie van uw Gebruikersinzendingen volledig betaald of voldaan hebt, en volledig zal betalen of zal voldoen en dat SPE niet verantwoordelijk is voor zulke verplichtingen; (iii) dat uw Gebruikersinzendingen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of andere wettelijke of morele rechten van derden; (iv) dat noch uw Gebruikersinzendingen, noch enige andere activiteiten die u op de Website ontplooit op geen enkel moment: lasterlijk zullen zijn of afbreuk doen aan een persoon of entiteit, illegaal, pornografisch, obsceen, bedreigend, smadend, onfatsoenlijk, grof, haatdragend, seksueel expliciet of seksueel suggestief zijn, bedoeld om te intimideren of lastig te vallen of om te resulteren in intimidatie, pesterijen of stalking, racistisch, cultureel of etnisch beledigend of aanstootgevend zijn of aansporend tot crimineel gerag of aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of verband houden met inbreukmakende of ongeoorloofde inhoud, of ongevraagde reclamematerialen overmaken of bedoeld zijn om bij anderen een geestelijk of lichamelijk ongemak of letsel te creëren of schade aan de integriteit van anderen toe te brengen, in strijd met deze Voorwaarden of de Toepasselijke Wetten of met rechten op het privé-leven van een persoon; en (v) dat uw Gebruikersinzendingen niet door u worden verzonden ten voordele van een bedrijf dat met uw persoon is geassocieerd of van een derde. U stemt ermee in om alle gegevens te bewaren die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat uw Gebruikersinzendingen enige van de voorgaande verklaringen en garanties niet schenden en om dergelijke gegevens aan SPE te bezorgen op haar verzoek.

U erkent dat SPE de door u of door andere Website gebruikers ingediende Gebruikersinzendingen normaal gezien niet vooraf controleert maar dat SPE (en/of iemand van de daarvoor aangeduide personen) wel het recht heeft om dit te doen en de Gebruikersinzendingen na de initiële indiening kan controleren of nakijken voor verscheidene redenen, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het naleven van deze Voorwaarden of Toepasselijke Wetten, of indien anders gewenst of noodzakelijk is, zoals bepaald door SPE naar eigen goeddunken. Door uw Gebruikersinzendingen overeenkomstig deze Voorwaarden in te dienen gaat u akkoord en accepteert u dat SPE het recht heeft om naar eigen goeddunken uw Gebruikersinzendingen (en/of Gebruikersinzendingen van andere Website gebruikers) die deze Voorwaarden schenden of op een andere manier aanstootgevend zijn, zoals door SPE naar eigen goeddunken bepaald te weigeren, verwijderen, aan te passen of uit te schakelen, alsook om uw toegang of toegang van andere Website gebruikers of het gebruik op enige andere manier van de Website te beëindigen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot toegang tot en/of gebruik van de Website Diensten, functies of functionaliteiten, beschikbaar op of via de Website). U gaat dus akkoord om afstand te doen van enig vorderingsrecht tegen SPE of met haar verbonden ondernemingen met betrekking tot dergelijk nakijken van Gebruikersinzendingen. SPE controleert noch valideert uw Gebruikersinzendingen en de Gebruikersinzendingen die op de Website ingediend worden weerspiegelen niet de opinies, opvattingen en het beleid van SPE of met haar verbonden ondernemingen.

Wanneer u een Gebruikersinzending van de Website verwijdert zal deze Gebruikersinzending verwijderd worden van de Website binnen een redelijke termijn. Desondanks kan een Gebruikersinzending die u verwijderd hebt nog steeds beschikbaar zijn voor derden die eerder een link naar die Gebruikersinzending verkregen hebben en kan SPE er kopieën van bewaren voor archiveringsdoeleinden.

SPE behoudt zich het recht voor om reclame die verband houdt met uw Gebruikersinzendingen te tonen en om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken om Gebruikersinzendingen of de Website (deels of geheel) of SPE's producten of diensten te adverteren en promoten. U verleent SPE de noodzakelijke rechten, waaronder uw morele rechten, indien toepasselijk, om uw Gebruikersinzendingen voor te stellen en te gebruiken in de context van dergelijke promotiecampagnes op om het even welke media (digitaal, in gedrukte vorm of via een ander medium dat gekend is of zal zijn) en u erkent en gaat akkoord dat u geen enkel recht of belang heeft in de opbrengsten van dergelijke reclame. Dergelijke rechten worden verleend volgens de bovenstaande bepalingen betreffende de SPE Licentie.

Deze bepalingen blijven volledig van kracht niettegenstaande de stopzetting van uw gebruik van de Website.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Websites kunnen worden gekoppeld aan en/of advertenties bevatten omtrent SPE-verbonden en niet-verbonden websites van derden of andere internet of mobiele bronnen. U erkent en begrijpt dat SPE dergelijke websites van derden of andere Internetbronnen geen goedkeuring verleent of sponsort. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGELATEN WIJST SPE UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ELKE INHOUD, SOFTWARE, FUNCTIONALITEIT, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN ADVERTENTIE OF DIENSTEN AANGEBODEN VIA OF DIE VERBAND HOUDEN MET EEN VAN DEZE WEBSITES VAN DERDEN OF ANDERE INTERNET OF MOBIELE BRONNEN. De gelinkte Websites of andere Internet of mobiele bronnen kunnen aparte en onafhankelijke privacy verklaringen, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden hebben. We raden aan deze zorgvuldig te lezen.

UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN, AANSPRAKELIJKHEID OF BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN ZULLEN SOMMIGE OF ALLE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN HIERONDER NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN KAN U BIJKOMENDE RECHTEN HEBBEN. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE (EN ALLE DELEN VAN DE WEBsite) wordt aangeboden "ZOALS HET IS", "met alle fouten" en "zoals beschikbaar". Voor zover wettelijk toegelaten, wijzen SPE en haar dochterondernemingen uitdrukkelijk alle GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK af, hetzij expliciet, HETZIJ impliciet (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot de garanties OF voorwaarden van verhandelbaarheid, VOOR verborgen gebreken, en geschiktheid voor een bepaald of algemeen gebruik of doeL. Noch SPE noch haar dochterondernemingen doen verklaringen of geven garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van de beschikbare inhoud op of via de Website of de inhoud van een website, Persoonlijke Sociale Media of ander Internet of mobiel middel dat gelinkt is aan de Website.

U BEGRIJPT DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGELATEN, SPE OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL TEGENOVER U OF IEMAND ANDERS AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN, ONDER OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND (CONTRACTUEEL, BUITENCONTRACTUEEL, STATUTAIR, VOOR VERBORGEN GEBREKEN OF ENIGE ANDERE) VOOR ELKE, INDIRECTE, INCIDENTELE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF VOOR ENIGE SCHADE VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, BUSINESS, GEMISTE BESPARINGEN, CLIËNTEEL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS OOK VOOR VORDERINGEN DOOR DERDEN (OOK INDIEN ZULKE DERDEN GEADVISEERD WERDEN, WISTEN OF HADDEN MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE, DIE HET RESULTAAT IS VAN UW GEBRUIK (OF HET GEBRUIK DOOR IEMAND ANDERS MET UW GEREGISTREERDE ACCOUNT) VAN DE WEBSITE OF DELEN DAARVAN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN RECHT VAN VERHAAL MEER DAN DUIZEND U.S. DOLLAR (US $1,000) BEDRAGEN. Indien SPE, in overeenstemming met wetgeving, geen stilzwijgende garantie of voorwaarde mag afwijzen of haar aansprakelijkheden niet mag beperken, zullen het bereik en de duur van dergelijke garanties en voorwaarden, en de omvang van SPE's aansprakelijkheid het minimum, zoals toegelaten door toepasselijk recht, zijn.

DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DOEN GEEN AFBREUK AAN UW RECHTEN AS CONSUMENT OF HEBBEN NIET ALS DOEL AANSPRAKELIJK TE BEPERKEN DIE NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN VOLGENS DE WET VAN UW GEWOONLIJKE VERBLIJFPLAATS.

VRIJWARING

U gaat akkoord SPE en met haar verbonden ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, de personen door hen aangeduid, opvolgers en rechtsverkrijgers te vrijwaren en te vergoeden voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen (hierbij inbegrepen redelijke externe kosten van rechtsbijstand) die zulke partijen kunnen oplopen als resultaat van of voortkomend uit (i) uw Gebruikersinzendingen; (ii) het uitoefenen door u van uw rechten onder de verkregen Licenties zonder daarbij de verplichtingen in deze Voorwaarden na te leven; (iii) schendingen van uw garanties, verklaringen, verbintenissen en andere verantwoordelijkheden of verplichtingen onder deze Voorwaarden; (iv) uw schending van andermans intellectuele eigendoms-, privacy of andere rechten; (v) de schending van Toepasselijke Wetten en/of deze Voorwaarden door u of iemand die uw geregistreerde account gebruikt om de Website te raadplegen of op een andere manier te gebruiken (volledig of gedeeltelijk); of (vi) uw opzettelijk wangedrag of opzettelijk wangedrag van iemand die de Website raadpleegt via uw geregistreerde account, in verband met uw gebruik (en/of dat van deze ander persoon) van de Website (volledig of gedeeltelijk). SPE behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen in verband met elke vordering die aanleiding geeft tot schadeloosstelling door u en u zult samenwerken met SPE om de beschikbare verdediging te doen gelden. Deze bepalingen blijven volledig van kracht niettegenstaande de stopzetting van uw gebruik van de Website.

MELDING VAN SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN; AANGEWEZEN COPYRIGHT AGENT

SPE respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen (in het kort, voor gebruik in deze sectie "auteursrechten"). Na passende kennisgeving zal SPE de Gebruikersinzendingen (en enige andere inhoud van de Website) die auteursrechten schenden, verwijderen. SPE heeft procedures geïmplementeerd om schriftelijke meldingen van vermeende schendingen van auteursrechten op de Website te kunnen ontvangen en deze overeenkomstig de wet te verwerken. Gelieve een melding van een vermeende schending (een "Melding van Schending") naar SPE's copyright agent te sturen op het hieronder vermeldde adres, indien u denkt dat een werk gekopieerd is op een wijze die een schending van het auteursrecht vormt. De melding dient de volgende informatie te bevatten: (i) de datum van de Melding van Schending die u naar SPE's copyright agent stuurt; (ii) identificatiegegevens van de melder (indien de melder een persoon is: zijn/haar naam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats; indien de melder een rechtspersoon is: haar rechtsvorm, bedrijfsnaam, vestigingsadres en vertegenwoordigend orgaan); (iii) naam en adres van de relevante SPE entiteit (bedrijfsnaam en vestigingsadres) naar wie de melding gestuurd wordt; (iv) een beschrijving van het gevorderde inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is opdat SPE het materiaal op de Website kan terugvinden (bijvoorbeeld de URL van de video); (v) de redenen waarom de inhoud verwijderd moet worden, waaronder verwijzingen naar zowel juridische als feitelijke rechtvaardigingsgronden; (vi) een kopie van de correspondentie met de auteur of uitgever van de omstreden informatie of activiteiten waarvan stopzetting, herroeping of aanpassing vereist is (of de reden waarom de auteur of uitgever niet gecontacteerd kon worden).

Contact: copyright_agent@spe.sony.com

Door het verzenden van een Melding van Schending erkent u en gaat u ermee akkoord dat SPE uw Melding van Schending en communicatie die hier verband mee houdt, kan doorsturen naar gebruikers die het aangeduide materiaal in de melding geplaatst hebben.

VEILIGHEID

U erkent dat er op het Internet steeds een kans bestaat op inbreuken op de veiligheid en dat Gebruikersinzendingen of andere informatie niet veilig kunnen zijn en dat u dit in overweging moet nemen alvorens informatie bij Sony in te dienen.

TOEPASSELIJK RECHT

ALLE RECHTSHANDELINGEN OF PROCEDURES ONTSTAAN UIT, VERBAND HOUDEND MET OF GERELATEERD AAN DEZE VOORWAARDEN OF DE WEBSITE, OF EEN SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN ZULLEN BEHEERST WORDEN DOOR EN GEÏNTERPRETEERD WORDEN OVEREENKOMSTIG HET BELGISCH RECHT, ONGEACHT ENIGE RECHTSKEUZE OF REGELS MET BETREKKING TOT HET CONFLICTENRECHT UIT HOOFDE VAN DIT RECHT.

DEELBAARHEID; AFSTAND

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of wegens om het even welke reden niet afdwingbaar is, dan zal dergelijke bepaling worden beschouwd als afgescheiden van deze Voorwaarden en zal dergelijke bepaling geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen.  Het nalaten van SPE om rechten of bepalingen van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen kan niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van deze rechten of bepalingen. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of statuut die het tegendeel bepaalt, elke vordering of oorzaak van vordering die voorkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Website of deze Voorwaarden ingesteld moet worden binnen één (1) jaar nadat zulke vordering of oorzaak van vordering ontstaan is, zo niet zal deze vordering niet langer toegelaten zijn. Deze bepalingen blijven volledig van kracht niettegenstaande de stopzetting van uw gebruik van de Website.

MISBRUIK VAN HET SYSTEEM

Het is SPE'S beleid om zelf uw rechten onder een van de Licenties en anderzijds uw toegang tot de Website te beëindigen of tijdelijk te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechtbank, indien u deelneemt aan onrechtmatige gedragingen, deze aanmoedigt of verdedigt, of indien u deze Voorwaarden of bijkomende voorwaarden niet naleeft. In geval van beëindiging mag SPE enkele of al uw Gebruikersinzendingen die u Ingezonden heeft naar of door middel van de Website en/of andere informatie en gegevens die u (en/of iemand anders) aangeboden heeft op of door middel van de Website, ongeacht om welke reden, verwijderen en/of uitschakelen of deactiveren en uw gebruik van de Website of van delen daarvan stop zetten of de gebruikerstoegang daartoe beperken. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT IN DE VERMELDE GEVALLEN NOCH SPE NOCH DE MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR HET BEËINDIGEN VAN UW (OF IEMAND ANDERS) TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DELEN DAARVAN EN/OF HET VERWIJDEREN, UITSCHAKELEN OF DEACTIVEREN VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U (OF IEMAND ANDERS) MOGELIJKS HEEFT AANGEBODEN OP OF DOOR MIDDEL VAN DE WEBSITE. U kan uw toegang tot de Website, uw gebruik van de Website of deelname aan of door middel van de Website ten allen tijde stopzetten.   

BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: N.V. Sony Pictures Releasing S.A.

Maatschappelijke zetel: Sony Pictures België - Quai au foin 55 – 1000 Brussel - België

Rekeninginformatie: BE 0402.201.194 // IBAN: BE15 3101 0639 3730 // BIC: BBRUBEBB

Gegevens over de bedrijfsregistratie: Geregistreerd in het Handelsregister te Brussel

Telefoonnummer (en fax, indien toepasselijk): + 32 2 205.12.40

E-mail adres: BE_info@spe.sony.com